fbpx
Nahrávam…

Parkovanie

QVIQVEK

Tak sme sa dozvedeli, že nám pod oknami parkujú nepojazdné vraky, firemné autá, autá návštevníkov mesta a iné autá, ktoré stoja na tráve. A že nám mesto v týchto problémoch pomôže.

Dozvedeli sme sa to zo zdrapu papiera, ktorý nám ktosi anonymne vylepil na vchodové dvere, pretože pohľadom z okna daný stav nepozorujeme.

Vraj si máme vybaviť parkovaciu kartu. Rezidenta. Písalo sa na zdrape ďalej.

Dobre, dobre, povedali sme si a poučení životom v ktorom nám nikdy nikto nič nedal zadarmo sme hľadali, koľko nás tá pomoc bude stáť.

Nedohľadali sme sa. Na zdrape nič a na mestských webovkách toto:

Keď sme už na tých webovkách boli, pokúsili sme sa zistiť, čo všetko k vybaveniu karty rezidenta budeme potrebovať.

A tu sme narazili!

Narazili sme na problém, ktorý sa volá čítanie s porozumením.

Neporozumeli sme totiž tejto vete z dokumentu nazvaného POVINNÉ DOKUMENTY PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTÍ. Tá veta znie takto:

“Doklad preukazujúci vzťah žiadateľa k bytu, v ktorom má trvalý pobyt, s výnimkou listu vlastníctva, ktorý si prevádzkovateľ zabezpečí z informačného systému verejnej správy v súlade s § 1 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“), tzn. potvrdenie o podielnictve v bytovom družstve alebo výmer o pridelení bytu, v prípade, ak sa v nehnuteľnosti nachádza viac ako 1 byt, a v prospech žiadateľa nie je k tomuto bytu v katastri nehnuteľností evidované vecné bremeno – právo doživotného užívania, aj úradne overený súhlas vlastníka, resp. aspoň jedného zo spoluvlastníkov bytu s užívaním bytu žiadateľom a s vydaním PK; v prípade,, ak ide o trvalý pobyt v nehnuteľnosti, ktorá na liste vlastníctva nie je rozdelená na jednotlivé byty, je žiadateľ povinný predložiť aj vyhlásenie všetkých spoluvlastníkov tejto nehnuteľnosti o spôsobe rozdelenia tejto nehnuteľnosti na byty a ich užívanie jednotlivými spoluvlastníkmi, vyhlásenie všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti podľa tohto ustanovenia možno nahradiť predložením vyhlásenia o spôsobe rozdelenia nehnuteľnosti na byty a ich užívanie jednotlivými spoluvlastníkmi vydaného spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo správcom, ktorí v tejto nehnuteľnosti vykonávajú správu v súlade s ustanovením § 6 a nasl. zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov; v prípade, ak ide o nehnuteľnosť, ktorá je na liste vlastníctva evidovaná ako rodinný dom bez rozdelenia na jednotlivé byty, môže žiadateľ preukázať rozdelenie na byty aj záznamom z vykonaného štátneho stavebného dohľadu podľa § 98 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.”

Z toho celého sme totiž pochopili iba to, že je to všetko v súlade so zákonom o boji proti byrokracii.

Takže sme si parkovaciu kartu nevybavili.

Ideme si radšej z Číny objednať sadu pakľúčov na demontovanie parkovacích papúč z kolesa.

Majú to na tých svojich stránkach síce po čínsky, ale rozumieť sa tomu dá.

14/6/2021

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.